การเขียนคำขวัญ


external image images?q=tbn:ANd9GcShchARxUEFoAAh7rACPb3EgbxAHDiuEMm9eZNQeMMs14_yVZUggQ
คำขวัญ คือข้อความสั้นๆ เขียนด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรเป็นพิเศษเพื่อให้ประทับใจผู้ฟัง จูงใจให้คิด หรือปฏิบัติประโยชน์ของคำขวัญ คือ ใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของคำขวัญมี ๓ ส่วน คือ ๑. ความมุ่งหมายหรือแนวคิด ๒. ข้อความหรือเนื้อหา ๓. ศิลปะแห่งการใช้ถ้อยคำ องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะประสมกลมกลืนกันในตัวคำขวัญนั้นอย่างเหมาะสมลักษณะของคำขวัญที่ดี
๑. มีเจตนาที่ดี ต่อผู้ฟัง ผู้ปฏิบัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่น คำขวัญเชิญชวนงดการสูบบุหรี่ คำขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ฯลฯ ๒. มีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียว เช่น เพื่อให้เคารพกฎจราจรหรือเพื่อให้ช่วยรักษาความสะอาดของถนน ฯลฯ ๓. มีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมาย ๔. ไพเราะ สัมผัสคล้องจอง มีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จำและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการเขียนคำขวัญ
คำขวัญที่ดีต้องเป็นข้อความสั้นๆ ไพเราะมีพลังในการโน้มน้าวใจผู้ฟัง เขียนครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนดังนี้ ๑. ขั้นเตรียม ๑. ๑ กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้ฟังคิดหรือปฏิบัติเรื่องอะไร อย่างไร ๑. ๒ กำหนดกลุ่มผู้ใช้คำขวัญว่าเป็นคนกลุ่มใด เช่น คำขวัญสำหรับเด็กต้องเขียนให้ง่ายกว่าคำขวัญสำหรับผู้ใหญ่ ๑. ๓ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนคำขวัญ
๒. ขั้นลงมือเขียน ๒. ๑ เรียบเรียงข้อความที่จะเขียนเป็นร้อยแก้ว ให้มีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ๒ เรียบเรียงข้อความในข้อ ๔ ๒ ๑ ให้เป็นข้อความที่มีสัมผัสและมีถ้อยคำที่มีพลังโน้มน้าวใจ โดยลองเขียนดูหลาย ๆ ข้อความแล้วพิจารณาตัดข้อความที่ไม่เหมาะสมออกไป จนเหลือข้อความที่พอใจประมาณ ๓-๔ ข้อความ ๒. ๓ เลือกข้อความที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้ ๓. ขั้นตรวจทาน นำคำขวัญที่ได้มาพิจารณาตรวจทานการใช้คำที่ถูกต้องตามความหมายและความนิยม และการเขียนสะกดการันต์
external image images?q=tbn:ANd9GcTHijePemI70W9eawUx-C8f2iEZq7sDUDVKdyOERClTiwQEvBrCsR5TBHG31w
external image images?q=tbn:ANd9GcRSmsSNQqadlpa6nw1cxLBpoKI3fZhXh8xc7nC4jq1pCHt4TreyeQ
external image images?q=tbn:ANd9GcQ3WkBYOP8ohGWjGWjPUHV6piB222QtSM1EddePUUwGMAVuEhHDOQ
external image images?q=tbn:ANd9GcRLXciNq_E4hc0g-tublaOTyXiBbqATwyvKtLX3JwFjjhshtQE